Discipl Pattern and Manifesto

Het Discipl patroon gaat niet zozeer over de manier van innoveren maar over een basis voor de business logica en gegevenshuishouding die de normen en waarden van de Discipl visie en daarmee de wet en regelgeving rond privacy en digitale mensenrechten probeert te borgen.

Wij denken dat die open overheid ontstaat als we oplossingen in de basis opbouwen volgens een geweldloos behoeftebehartigingspatroon. Samen met het Discipl Manifesto borgt het dat deze oplossingen helpen de wereld naar een economie van overvloed te bewegen.

Discipl Pattern

Het start met erkennen dat oplossingen altijd universele transacties betreffen tussen zelf soevereine personen wiens bestaan niet ontkend kan worden en die nooit iets opgelegd kan worden. Het behartigen van behoeften staat centraal.

Dit vindt plaats via universele peer to peer transacties waarbinnen altijd een overdracht van iets van echte waarde, niet zijnde geld, betrokken is. Wat deze waarde is bepaald de context van toepasselijke wet en regelgeving. De transactie wordt uitgevoerd door middel van een via Convergent Facilitation bereikt besluit in een groepsgesprek tussen alle betrokkenen en waar iedereen ook daadwerkelijk bereid is mee akkoord te gaan.

Wanneer je dergelijke transacties automatiseert in een verregaand geautomatiseerde economie van overvloed, dan is het logisch dat betrokkenen veelal gedistribueerde applicaties op hun eigen apparaten zoals smartphones gebruiken waarmee ze met anderen interactie hebben en informatie delen.

Daar waar alle mensen binnen de samenleving gerepresenteerd dienen te worden binnen het te maken besluit kan de applicatie automatisch het gesprek op transparante wijze begeleiden naar alleen de mogelijke besluiten volgens automatisch maar eenduidig geïnterpreteerde wet en regelgeving en consultatie van betrokkenen. In de meeste gevallen zal dit voldoende zijn voor betrokkenen om tot een gedragen besluit te komen.

Het moet echter altijd mogelijk zijn voor betrokkenen om het niet eens te zijn waarna de transactie automatisch geëscaleerd moet kunnen worden naar een geschikt committee bestaande uit peers uit bijvoorbeeld de lokale community. Bijvoorbeeld een random geselecteerde groep enthousiastelingen die uit ervaring bekend zijn met de context en kunnen helpen tot een gedragen besluit te komen.

Wanneer de betrokkenen met het  committee nog steeds niet tot een besluit kunnen komen dienen experts binnen de rechterlijke macht met betrokkenen tot een door allen geaccepteerd besluit te komen binnen een definitief, publiekelijk maar geanonimiseerd escalatieproces die uiteindelijk tot gewijzigde wet en regelgeving of de verduidelijking van  de interpretatie ervan kan leiden. Dat kan dan op zijn beurt de werking van eerder genoemde applicaties doen verbeteren.

Het moet bovendien mogelijk zijn voor iedereen altijd een dergelijk escalatie en feedback proces op eenvoudige wijze uit te voeren en die voor betrokkenen snel genoeg doorlopen wordt.

Dit is in een notendop ons openingsbod van het Discipl Patroon; een die doorlopend uitgetest, gebruikt en verbeterd kan worden

pattern
manifest

Discipl Manifesto

Om dit alles te laten werken zullen mensen uit vrije wil samen moeten werken om de duurzame oplossingen te realiseren die in alle redelijke behoeften van alle mensen voorziet en ook in een redelijke mate van overvloed.

We moeten ons ook realiseren dat dit niet betekent dat iedereen hier dezelfde moeite voor kan, wil of zou moeten doen.

Het is mogelijk om alles dusdanig te automatiseren dat slechts een relatief klein aantal enthousiaste mensen zullen zorgen uit passie en altruïsme dat in alle redelijke behoeften van alle mensen voorzien wordt.

Om de huidige kapitalistische samenleving naar een sterk geautomatiseerde samenleving van overvloed te bewegen kunnen organisaties de goals in de volgende Discipl Manifesto onderschrijven:

1. We maken sterk geautomatiseerde duurzame zichzelf onderhoudende oplossingen die in echte behoeften van mensen voorzien.

2. Eenmaal ontwikkeld en in gebruik genomen kunnen onze oplossingen eenvoudig en gratis geproduceerd, toegepast en gebruikt worden.

3. Onze oplossingen zijn open source met een Creative Commons license en/of GPL version 3.0

4. Onze oplossingen volgen het Discipl patroon.

Met Discipl Core and het Discipl Open Source Ecosystem (NL only) is het mogelijk deze toekomst te ontdekken en te helpen waarmaken.